Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti

- CZ -


Milý Vlado, ke tvým osumatřicetinám budiž přáno tobě a celé formaci
nadále mnoho životního nadšení a neutuchající úspěšné pokračování
v evangelizaci české dechovky
jablko

Asi budeme ve sjednocené Evropě těžko hledat pžíznivce české dechové hudby, pro kterého je dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti neznámým pojmem. Zrovna tak bude asi málo dechových skupin tohoto žánru, kolem kterých se vedou v široké veřejnosti nejrůznejší, nicméně velmi vášnivé diskuze.
Vlado Kumpan
Vlado Kumpan
  perspirace vyžaduje vhodnou
kompenzaci
Vlado Kumpan se svou skupinou dostává často nelehký úkol, svou přítomností nejen pobavit lidi, ale především zajistit vydařenou slavnost popř. garantovat pozitivní saldo pokladny. Pohled na přínos této skupiny  pouze z této perspektivy by byl značně zkreslený a zdaleka nevyvážený.

Vlado Kumpan, koncepční hlava a tažný kůň této sestavy je na poli současné české dechové hudby zřídkým fenoménem. 

Narodil se ve Skalici 11. dubna 1972, městečku bohatém na lidové a dechovkové tradice. (Působí tam dnes známá dechová hudba Skaličané).

V následujícím pojednání se pokusím o nástin charakteristiky osobnosti Kumpana a přínos jeho dechové skupiny pro celý segment české dechovky v současnosti.

Nebýt Kumpana, nebyli by Kumpanovi muzikanti. No ovšem. V jeho pojetí zásadních předpokladů pro špickovou  interpretaci dechové hudby tkví právě ono tajemství. Vlado se vyznačuje cilevědomostí, až neuveřitelně houževnatou prací na sobe samém, vlastní železnou disciplínou, jenž tvoří solidní fundament pro realizaci jeho ctižádosti s jasnou hlavou. Talent je krásná věc. Všichni ale víme, kde končí talent bez praktického a houževnatého dennodeního praktického zdokonalování, které zpravidla nemilosrdně polyká vyměřený čas našeho krásného, zdejšího bytí. Každý profesionalizmus a perfektní zvládnutí disciplíny vyžaduje navíc nikdy neutuchající přesvědčení o sobě samém, oné studny, z které lze čerpat kvanta potřebné motivující energie k jakékoliv životní činnosti.

Kumpanova crew na 1. Vinařském plese ve Vlčnově 2009
Vlado si vybudoval solidní fundament nejen studiem teorie, ale především praxi a to konkrétním vystupováním jako "kočovný solista" na mnoha místech střední Evropy. Šest let studoval bratislavskou konzervatoř, ve dvaceti pak pokračoval na hudební škole u prof. Kamila Roška. Během posledních let studia  dostával angažmá jak v bratislavském Národním divadle, tak v orchestru bratislavského rozhlasu. To ješte nikdo netušil co dechovkovou veřejnost počátkem tohoto tisíciletí čeká. Vystupoval na pozvání v nejrůznejších sestavách, malých či větších, známých či méně známých. Studoval publikum, mentalitu lidí, chování, poměry, okolnosti. Všude poznával a shromaždoval cenné zkušenosti. Ve svém kufříku nosíval vždy své nahrávky a tímto způsobem prováděl svou vlastní skromnou propagaci, krůček za krůčkem. I já to zažil, když Vlado hrál jednoho krásného dopoledne na pozvání Karla Schneeweise v dolnorakouském Mannersdorfu. V malém stanu bylo přítomných asi 40 návštevníků dopoledního vystoupení, z toho 30 otočených zády k účinkujícím na podiu, mezi kterými se Vlado snažil o jeho vždy nejlepší podání. Převážná část přítomného publika byla ovšem zaměstnána konzumací pečených kuřat. Po vystoupení jsem zvěděl od Vlada, že jede na chvíli  domů, aby hned další týden obsloužil několik rezervovaných termínů kdesi v západní části Evropy. Vlado vždy znal co je v něm a proč tomu tak je. Získané zkušenosti pak definitivně posloužily a dopomohly k tomu, aby vznikla myšlenka realizace vlastní skupiny. To se tak stalo v podzimních měsících roku 2001, kdy Vlado provedl cílovou selekci v účínkujících na moravské dechovkové scéně. Bylo z čeho vybírat. Vynikajících muzikantů bylo a je na Moravě vždy dostatek.

Není ani v nejmenším pochyb o tom, že crew Kumpana dovede svými širokopásmovými interpretačními schopnostmi splnit témeř každé očekávání publika včetně tradičního podání se všemi zvláštnostmi a detaily, se kterými se kupříkladu setkáváme v ústředních lokalitách moravské dechovky. Tato enormní flexibilita se rovná silnému jokeru této formace. Prvořadým cílem Kumpana není, jak se lze domnívat, nabízet tradované, etablované  formy dechovky v původním, tradičním pojetí "domova" s veškerým koloritem, ale vždy se přizpusobit vkusu a očekávání publika. Široká škála interpretačních schopností celé skupiny toto samosebou umožnuje.

Evropa je veliká. Ne všude měla dechovka stejný vývoj. Naše současnost se svou vysokou mobilitou umožnuje rychlé šíření zboží, ideí, myšlenek, hudby. Hudbu lze snadno přenést. Často ale původnímu zpěvnému obsahu noví posluchači nejen nerozumí, ale v důsledku okolností nejsou ani sto chápát písňový pragmatický kontext. Mnohé jim nic neříká. Také ne vždy stojí zájem o folklorní tradice v popředí, chvilkové zabavení v okruhu veselých přátel dostačí. Vlado má dostatek zkušeností, aby způsob, výběr a podání skupiny fanoušky potešilo. A tak - mnohý by se mohl pousmát - dovede Vlado crew pobavit podáním Jihočeské polky na podiu za "kachního pochodu" muzikantů (což dokládají mnohé záznamy na známém videoportálu). Některým domácím dechovkovým fanouškům by se to mohlo snadno jevit jako tak trochu - no řekněme - vůci oblíbené tradici i malounko  "nepietní".

 Mimořádná zásluha Vlado Kumpana  o českou dechovku spočívá především v její velmi účinné propagaci. Ernst Mosch převzal štafetu účinného rozširování české dechovky v Německu v období nedemokratických experimentů ve východní Evropě a zasvětil jí celý svůj život. Nemalou zásluhu na propagaci české dechovky nese i Jan Slabák v onom  meziobdobí. V důsledku příznivého politického vývoje převzala tuto štafetu propagace nyní Kumpanova parta v celoevropském zorném úhlu. Kumpanovým přičiněním je o českou dechovku stále větší zájem. Krůček za krůčkem vede z počátečního nadšení posléze zájemce k dalšímu, hlubšímu proniknutí do široké oblasti dlouholetých, dechovkových  tradic, které překypují mnohotvárnými projevy.  Proto se domnívám, že tento mimořádný přínos zajištuje teto skupině čestné místo v dějiných české dechovky.

Nelze se nezmínit o intenzitě vystupování Kumpanových muzikantů po celé Evropě. Mnohý si klade otázku, jak je jen možné tolik termínů zvládnout, zejména, když si vybavíme, za jakých náročných okolností jsou tyto termíny realizovány. Převážná část z nich je spojena s krkolomnými, mnoho hodin trvajícími víkendovými výjezdy stovky kilometrů od domova. Ekonomické incentivy, jak se někteří milně domnívájí, nejsou zdaleka onou pověstnou všemotivací, která touto dechovou skupinou hýbe. Přikláním se k názoru, že oběti, spojené s aktivitami Kumpanovy party nelze  přinést bez mimořádné motivace a osobní angažovanosti všech  členů této formace.

Kumpanovi muzikanti rozpálili svým vystupováním již mnohá srdce a sklidili řadu úspechů. Za ten zatím největší považuji ovšem jejich vystoupení v jednom z nejprestižnějších hudebních chrámů světa, v Carnegie Hall v New Yorku, kde vystupovaly všechny největší hvězdy hudebního (zejména pak operního) světa.

Prosté ohlášení vystoupení znělo:

PRESENTED BY AKADEMIE ST. JOSEPH - VLADO KUMPAN AND HIS MORAVIAN MUSICIANS
Stern Auditorium / Perelman Stage
Friday, February 19, 2010 at 8 PM

Program Details
Vlado Kumpan and his Moravian Musicians
Vlado Kumpan, Kapellmeister

Program featuring repertoire from Bohemia and Moravia
including works by  Miloslav Procházka, Jirí Tesarík, Antonín Žvacèk, and Ladislav Kubesch
(nepřesnosti v psaní jmen jsem ponechal)

K čemu nálepky, zvěstující "mistrovství"? Vlado Kumpan a jeho muzikanti se bez nich zcela jistě pohodově obejdou.

- DE -


Lieber Vlado, zu deinem achtunddreisigsten Geburtstag sei dir sowie der ganzen Formation
weiterhin viel Lebenselan und unverminderte erfolgreiche Fortsetzung
der Evangelisierung der böhmischen Blasmusik gewünscht
jablko

Im vereinten Europa wird man vermutlich vergeblich einen Anhänger der böhmischen Blasmusik finden, für den die Blaskapelle Vlado Kumpan und seine Musikanten ein unbekannter Begriff ist. Genauso wird es aller Wahrscheinlichkeit nach wenige Blaskapellen dieser Gattung geben, über die in der breiten Öffentlichkeit häufig, nicht minder sehr leidenschaftlich Diskussionen geführt werden.
Vlado Kumpan
Vlado Kumpan
Perspiration erfordert geeigneten
Ausgleich
Vlado Kumpan mit seiner Crew steht oft vor einer nicht immer ausgesprochen leichten Aufgabe, mit seiner Anwesenheit nicht nur das Publikum zu unterhalten, sondern vor allem eine gelungene Veranstaltung bzw. ein positives Saldo der Veranstaltungskasse zu garantieren. Der Blick auf den Beitrag dieser Blaskapelle lediglich aus dieser Perspektive greift zu kurz und bliebe beachtlich verzehrt und weitgehend unausgeglichen.

Vlado Kumpan, der Konzeptionskopf und Zugspferd dieser Formation ist im Bereich der gegenwärtigen böhmischen Blasmusik ein seltenes Phänomen.

Er wurde am 11. April 1972 in Skalica (in der heutigen Slowakei) geboren, einem Städtchen im geographischen Kerngebiet der mährischen Blasmusik mit reicher folkloristischer und blasmusikalischer Tradition. (In Skalica ist auch die bekannte Blaskapelle Skalicané beheimatet).

In weiterer Abhandlung unternehme ich den Versuch, einige wenige Grundzüge seiner  Persönlichkeit  aus meiner Sicht zu skizzieren sowie den Beitrag dieser Blasformation zum  gesamten Segment der böhmischen  Blasmusik in der Gegenwart hervorzuheben.

Wenn´s den Kumpan nicht gäbe, gäbe es auch nicht die Kumpan-Musikanten, "No naa", freilich. In seiner grundlegenden Auffassung hinsichtlich der Voraussetzungen für eine spitzenmäßige interpretative Darbietung der Blasmusik steckt aber gerade das Geheimnis. Vlado zeichnet sich durch enorme Zielstrebigkeit, systematische,  zähe Arbeit an sich selbst, eiserne Selbstdisziplin aus, was zusammengenommen das solide Fundament ergibt, auf dem er seinen Ehrgeiz in die Realität mit klarem Kopf umsetzt. Ein Talent zu haben ist eine schöne Sache. Wir wissen aber alle, wie weit sich bloß nur mit dem Talent ohne tägliche und disziplinierte,  praxisbezogene Ausübung konkreter Tätigkeit kommen lässt. Einer wiederholenden Tätigkeit, die in der Regel die begrenzte Zeit unseres  schönen Daseins in großen Portionen unbarmherzig schluckt. Jeder professionelle Zugang sowie das perfekte Beherrschen einer Disziplin setzt ein nie nachlassendes Selbstbewusstsein voraus, jenen Lebensbrunnen, aus dem man die nötigen Unmengen motivierender Kraft zur jedweden Tätigkeit schöpfen kann.

Kumpan-Crew am 1. Winzerfest in Vlčnov 2009
Vlado eignete sich durch einschlägiges Studium nicht nur die umfassende Musiktheorie, sondern vor allem durch zahllose Auftritte als "wandernder Solist" in weiten Teilen Europas die unabkömmliche Praxis. Sechs Jahre lang besuchte er das Konservatorium in Bratislava. Mit seinen 20 Jahren setzte er weitere 4 Jahre im Studium an der Musikhochschule bei Prof. Kamil Roško fort. Während seiner letzten Studienjahre bekam er bereits Engagements beim Nationaltheater und dem Rundfunkorchester in Bratislava. Zu jenem  Zeitpunkt ahnte wahrscheinlich noch niemand,  was die blasmusikalische Gemeinde zu Beginn dieses Jahrtausends noch überraschen wird. Vlado trat in weiterer Folge, gemischten Einladungen folgend,  in den verschiedensten Formationen, kleinen oder größeren, weniger oder mehr bekannten auf. Er lerne das Publikum, Unterschiede in der Mentalität, Verhältnisse,  Umstände kennen. Überall lernte er jedes Mal eine Menge Neues dazu und sammelte sorgfältig diese wertvollen Erfahrungen. In seinem kleinen Koffer, den er stets bei sich hatte, trug er eigene CD-Aufnahmen mit, die er nach Konzerten feilbot. Auf diese Weise betrieb er eine bescheidene Werbung zu seinem eigenen Gunsten, in kleinen Schritten. Ich erlebte es einmal auch als Vlado an einem schönen Vormittag auf Einladung der mittlerweile nicht existierenden Blasformation von Karl Schneeweiss im niederösterreichischen Mannersdorf auftauchte. In einem sehr kleinen Rotkreuz-Zelt beim Frühschoppen  gab es etwa 40 Besucher, von denen etwa gute 30 mit dem Rücken zu den Musikern saßen. Vlado unter diesen  war bemüht, wie stets immer, sein Bestes zu geben. Der überwiegende Teil des Publikums war allerdings mit dem Verzehr gebratener Hühner vollends beschäftigt. Nach seinem Auftritt erfuhr ich im Gespräch mit ihm, dass er noch schnell nach Hause fahre, ehe er weitere, für kommende Woche bereits zugesagte Termine irgendwo in deutschen Landen wahrzunehmen gedenkt.

Vlado wusste immer, was er will, was in ihm schlummert und vor allem, warum dem so ist.
Als zum späteren Zeitpunkt  die Idee langsam reifte und Gestalt annahm,  eine eigene Blaskapelle selbst zu gründen,  die er unter seine Fittiche stellen würde,  fanden die reich gewonnen Erfahrungen  ihre Anwendung.  Dies geschah in den Herbstmonaten des Jahres 2001, als Vlado eine gezielte Selektion unter den aktiven Musikanten der mährischen Blasmusikszene vornahm. Das Angebot war nicht gering. An ausgezeichneten Musikanten gab es in Mähren nie eine Not.

Es gibt nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Kumpan-Crew  mit ihren  breitbandigen Interpretations-Fähigkeiten imstande ist,  beinahe  jeden Geschmack und jede Erwartung des Publikums zu erfüllen. Insbesondere auch jene  Erwartungen des heimischen Publikums im mährischen Blasmusik-Kernland,  das die  traditionelle Art der Darbietung mit allen Feinheiten und Besonderheiten besonders schätzt.  Diese enorme Flexibilität kommt einem starken Joker dieser Formation gleich.  Als vorrangiges Ziel verfolgt  Kumpan jedoch nicht, wie sich auch beobachten lässt,  seine Darbietungen im Sinne  tradierter, etablierter Blasmusikformen in der ursprünglichen heimischen Fassung mit dem allfälligen, begleitenden Kolorit zu gestalten. Seine Maxime lautet vielmehr, sich stets dem Geschmack sowie den Erwartungen des („zahlenden“)  Publikums zu unterordnen.  Das breite Spektrum vorhandener Interpretationsfähigkeiten dieser Crew macht dieses natürlich leicht möglich.

Europa ist groß. Nicht überall hatte die Blasmusik die gleiche Entwicklung verzeichnet. Unsere Gegenwart mit ihrer hohen Mobilität gestattet rasche Verbreitung von Gut, Ideen, Gedanken, Musik. Musik kann man leicht an einen weiten Ort verlegen.  Ziemlich oft kann aber der neue Zuhörer den ursprünglichen Gesangsinhalt nicht nur nicht nachvollziehen, sondern infolge von vielen Umständen auch den pragmatischen Kontext nicht begreifen.  Mitunter steht auch das Interesse für die Folkloretradition nicht immer und Apriori im Vordergrund. Oft findet man das Auslangen mit einer gemütlichen Atmosphäre im Kreis Bekannter oder Freunde bei einem Glas. Vlado Kumpan verfügt über reiche Erfahrungen, um in dieser Hinsicht die Art und Weise der musikalischen Präsentation, Stückwahl sowie der  Interpretationsart so zu gestalten, dass die Blasmusikfans überwiegend ihr Gefallen daran finden. Und so kann Vlado-Crew oft spielend  unterhalten. Es geht so weit, dass sich mancher hin und da eines Schmunzelns nicht verkneifen könnte. Vor allem dann, wenn  die allseits beliebte, heiß geliebte „Jihoceská polka“ von Ladislav Kubeš Vater,  in der choreographischen Feinausgestaltung derart gespielt wird,  dass die Musikanten liebevoll  (allen voran das Tenorduo) ihre Runden im enten-ähnlichen watschligen Schritt am Podium drehen. Nun ja, anderes Land, andere Sitten.  Einigen heimischen Blasmusikfans könnte es leicht als - na sagen wir einmal hinsichtlich der beliebten Tradition - ein wenig ulkig oder sogar „pietätlos“ erscheinen. 

Außergewöhnlicher  Verdienst der Kumpan-Formation  um die böhmische Blasmusik besteht zweifelsohne in ihrer unermüdlichen, sehr wirksamen  und omnipräsenten Werbung durch ihre zahllosen Auftritte. Ernst Mosch trug zeit seines Lebens, vor allem in Deutschland,  die symbolische Fahne der böhmischen Blasmusik hoch und forcierte mit seinem Tun und Wirken  ihre Verbreitung vor allem  in der kritischen Nachkriegszeit während der politischen Finsternis in Osteuropa.   Ebenso darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch Jan Slabák in der Zwischenzeit ein maßgeblicher Anteil an der flächendeckenden Revitalisierung und Verbreitung der böhmischen Blasmusik zukommt. Infolge der gegenwärtigen, günstigen geopolitischen Verhältnisse kann nun die Kumpan-Formation ihre Mission  im gesamteuropäischen Kontext uneingeschränkt wahrnehmen.  Ihre Aktivitäten tragen in der Folge dazu bei, dass sich immer mehr Fans für die hier besprochene musikalische Gattung begeistern.  Es überrascht nicht, dass das gezündete Interesse bei manchen zu einem weiteren, vielleicht auch tiefer  gehenden Interesse für die Blasmusik führt. Unter Umständen bis in den Bereich der langjährigen blasmusikalischen Tradition, zu den Roots,  in denen sich dann vielfältige Äußerungsformen und andere bemerkenswerte Facetten dieses reichen Metiers entdecken lassen. Ich bin davon überzeugt, dass der erwähnte Beitrag zur aktiven Dissemination der böhmischen Blasmusik  der Blasformation Kumpan  einen ehrenhaften Platz in der blasmusikalischen Geschichte sichert.

Es darf die Jahreshäufigkeit  der Auftritte der Blaskapelle nicht unerwähnt bleiben.  Mancher stellt sich sicher die Frage, wie es denn nur möglich sei, so viele Termine zu bewältigen, insbesondere wenn wir uns vor Augen führen, unter welchen wirren Begleitumständen diese Termine wahrgenommen werden.  Überwiegender Teil dieser Auslandsauftritte sind doch mit halsbrecherischen, viele Stunden in Anspruch nehmenden Wochenend-Ausfahrten in Hunderte Kilometer von den Nahen in der Heimat weit gelegenen Destinationen verknüpft.  Ökonomische Anreize allein, wie´s manche bei Glas Bier vermutlich locker abtun, sind bei weitem nicht die einige sprichwörtliche Allmotivation,  die diese Blasformation „in Bewegung“ hält. Hinsichtlich der Aktivitäten der Blaskapelle Kumpan und seine Musikanten teile ich vielmehr die Auffassung, dass derartige Opfer nur  sehr engagierte, außergewöhnlich musikalisch motivierte Persönlichkeiten, aus denen sichtlich die ganze Formation besteht, aufbringen können.

Vlado Kumpan und seine Musikanten brachten mit ihren Auftritten manche Herzen der Blasmusifans zum Glúhen und ernteten schon viele Erfolge. Für den größten allerdings erachte ich ihren Auftritt in einem der berühmtesten Musiktempel der Welt, Carnegie Hall in New York, einem Ort, der nur den größten Stars, vor allem der Opernwelt, vorbehalten wurde.

Die schlichte Ankündigung lautete:
 
PRESENTED BY AKADEMIE ST. JOSEPH - VLADO KUMPAN AND HIS MORAVIAN MUSICIANS
Stern Auditorium / Perelman Stage
Friday, February 19, 2010 at 8 PM

Program Details
Vlado Kumpan and his Moravian Musicians
Vlado Kumpan, Kapellmeister

Program featuring repertoire from Bohemia and Moravia
including works by  Miloslav Procházka, Jirí Tesarík, Antonín Žvacèk, and Ladislav Kubesch
(Ungenauigkeiten in der Namensschreibweise habe ich unverändert belassen)

Wozu Etiketten, die so genannte „Meisterschaft“ verheißen? Vlado Kumpan und seine Musikanten kommen auch ohne diese mit Sicherheit ganz gemütlich aus.