Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky

Ich habe Áda Školka, den Kapellmeister der Blaskapelle Valdaufinka ersucht, seine Formation dem interessierten Blasmusikpublikum kurz vorzustellen. Hier seine von mir übersetzte Kurzdarstellung.

 

Valdaufinka

Valdaufinka Ády Školky

Warum „Valdaufinka Ády Školky“? Es hängt vermutlich damit zusammen, dass ich Herrn Karel Valdauf persönlich kannte und in jener Zeit, wo ich als Kapellmeister von Budvarka tätig war, standen wir sehr oft gleichzeitig auf einem Podium, auf der einen Seite das Streichorchester von Karel Valdauf, auf der anderen die Blaskapelle Budvarka Ády Školky. Unzählige Male diskutierten wir gemeinsam über die Blasmusik und das Volkslied. In vielerlei Hinsicht hatten wir beide die gleichen Ansichten, was die Sache betraf. Als Karel Valdauf seine künstlerische Laufbahn beendete, widmete er mir das Archiv für die von mir gegründete Blaskapelle Valdaufinka. In einem Brief erwähnte er, dass er sein Lebenswerk an verschiedene andere Stellen hätte vergeben können, dass er aber das Archiv mir übergebe. Mit den Worten, er setzte voraus, das sein Archiv bei mir in guten Händen sein werde und dass seine Kompositionen mir gelegentlich auch gut zur Hand sein dürften. ...

Nach der bewegten Zeit gründete ich im Jahre 1989 das Internationale Blasmusikfestival Karel Valdauf in Trhové Sviny in Südböhmen, dem Geburtsort von Karel Valdauf. Dort präsentierte sich „Valdaufinka Ády Školky“ das erste Mal der breiten Öffentlichkeit. Seine Ehegattin Ivana Valdaufová übertrug mir sämtliche Rechte, die mit der Namensnutzung zusammenhängen.

Valdaufinka Ády Školky tritt nicht nur in allen Teilen unserer Heimat auf, sondern auch im Ausland. Mittlerweile hatte sie eine Reihe von CD- und MC-Aufnahmen produziert. Das Repertoire von Valdaufinka setzt sich überwiegend aus klassischen Kompositionen von Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar, Antonín Borovička, Josef Hotový, František Kmoch zusammen. In ihrem Repertoire können aber auch Kompositionen von Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Keller und andere gefunden werden.

Die einheimischen Fernseh- und Rundfunk-Stationen der Gegenwart schieben aber dieses musikalische Segment zum medialen Rand. Es ist aber nachgewiesen, dass ein Drittel der Nation die Blasmusik innig liebt.

Für die Zukunft wünsche ich allen Zuhörern und Fans guter böhmischer Blasmusik gemütliches Zuhören sowie angenehme Unterhaltung.

Áda Školka, April 2008

 

czPožádal jsem Ádu Školku o krátkou prezentaci své dechové formace Valdaufinky.

Proč „Valdaufinka Ády Školky“? Je to asi tím, že jsem se osobně s panem Karlem Valdaufem znal a v době, kdy jsem dělal kapelníka Budvare, jsme mnohokrát vystupovali na jednom podiu, na jedné straně smyčcový orchestr Karla Valdaufa, na druhé dechová hudba Budvarka Ády Školky. Mnohokrát jsme spolu hovořili o dechové hudbě a o lidové písni. V mnoha směrech jsme měli stejný názor na věc. Když Karel Valdauf ukončil svou uměleckou dráhu, věnoval mně archiv pro dechovou hudbu Valdaufinku. V dopise se mi zmínil o tom, že mohl svou práci odkázat na různá jiná místa, ale že archiv posílá mně. Předpokládá, že archiv bude v dobrých rukách a že se mi jeho skladby mohou někdy i hodit. Po roce 1989 jsem založil Mezinárodní festival dechových hudeb v rodišti Karla Valdaufa v Trhových Svinech. Tam se také po prvé představila „Valdaufinka Ády Školky“ a manželka Ivana Valdaufová mi poskytla všechna práva k užívání tohoto názvu.

Valdaufinka Ády Školky účinkuje nejen po celé naší vlasti, ale i v zahraničí. Natočila řadu CD a MC. Repertoár Valdaufinky se převážně skládá ze skladeb klasických, především od Karla Vecka, Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Antonína Borovičky, Josefa Hotového, Františeka Kmocha a dalších.Ve svém repertoáru jsou ale zařazeny také skladby autorů jako jsou Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Zeller atd.

Dnešní televizní a rozhlasová media tento druh hudby odsunují na okraj. Je ale dokázáno, že třetina národa dechovou hudbu má velice ráda.

Do dalších let přeji všem posluchačům a fanouškům dobré dechové hudby příjemný poslech a pěknou zábavu.

Áda Školka, April 2008


Short portraits

Roman Kohoutek

Česky

Roman Kohoutek

Roman Kohoutek
pedagog, muzikant, kapelník

Roman se věnuje s mimořádnou obětavostí mládežnické dechové hudbě "Mladá muzika Šardice". Mladá muzika byla založena v roce 1980. Po dobu její existence se o tuto omladinu staraly významné osobnosti, předevěím svého času velmi intenzivně Josef Ištvánek. Mladá muzika si vypracovala mimořádné postavení a patří svou veskrze neobvykle vysokou úrovní  k předním seskupením tohoto druhu.

Roman tuto formaci převzal jako kapelník na podzim roku 2006. Pod jeho uměleckým vedením kapela mladých doposud svou vysokou úroveň nejen udržela, což samo o sobě by bylo již velkou zásluhou Romana. Dosáhla v posledních letech, dle mého pozorování,  navíc dalšího zlepšení.  Nejsem jistě sám, který si toho povšimnul. Je třeba dodat, že Romanovi v tomto značně pomáhá zcela vyjímečná situace, s kterou se v Šardicích setkává. V této obci existuje fenomenální zájem o hudbu, zpěv a pokračování v zažitých tradicích a to obzvláště u mladých lidí.

V Šardicích se lidová hudba příkladně kultivuje. Vzpomínám si na výrok bývalého starosty obce: "Nevím, čím to je, ale tady chce každý zpívat". Odráží se to i v Mladé muzice. Má k dispozici úžasně zpěvnou omladinu, někteří hovoří o "líhni zpěváků". Tomu všemožně napomáhá i obecní zastupitelství, i když samosebou na vše nelze sehnat dostatek finančních prostředků.

Roman Kohoutek se narodil v Hodoníně 30. ledna 1983. Základní vzdělání prodělal v letech 1989 až 1998 na škole T.G. Masaryka v Hovoranech, kde také bydlí. Protože Romanovi bylo jasno, jakým směrem se v životě chce ubírat dál, navštěvoval již od roku 1997 hodiny u pana učitele M.R. Procházky. Po základní škole následovala v letech 1998 - 2004 konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor trumpeta u pana prof. MgA. Lázara Cruze. Po ukončení studia převzal Roman místo učitele žesťových nástrojů v Šardicích. V roce 2006 došlo k organizační změně. Hudební kurz byl ze struktury obce vyčleněn a přešel pod Základní uměleckou školu (ZUŠ)  v Kyjově. Roman se tím pádem stal pedagogem na ZUŠ Kyjov a zároveň kapelníkem a zodpovědným uměleckým vedoucím Mladé muziky Šardice.

Je třeba doplňit, že Roman začal hrát na trumpetu v roce 1992 u pana učitele Josefa Ištvánka. V roce 1994 po předchozí průpravě byl přijat jako křídlovák do  Mladé muziky. Již v té době se Mladá muzika zůčastnila řady vystoupení doma a v zahraničí, mimo jiné i v Japonsku.

Mladá muzika upozornila několikráte na sebe pod vedením Romana na domácí scéně a získala několik prestižních ocenění, někdy i Roman sám za perfektní přípravu orchestru a dramaturgii.

Mladá muzika má během roku plný kalendář. Ve větším, či menším obsazení se s tímto orchestrem angažovaných hráčů a zpěváků setkáváme na přehlídkách, soutěžích, festivalech, folklorních slavnostech.

Mladá muzika pořádá každým rokem v Šardicích, zpravidla v měsíci červnu, přehlídku mládežnických dechových hudeb, které se zůčastní i jiné pozvané mládežnické dechové hudby.

Tuto přehlídku mohu všem zájemcům o původní, nekomercializovanou slováckou dechovku velmi vřele doporučit.

---

Zpíval zrána slavíček


hudba M.R. Procházka
text V. Janečková
dechová hudba mladých
Mladá muzika Šardice
(Pro "gurmány": Ne častý příklad kouzelné symbiózy hudby, zpěvu, textového obsahu, provedení.)

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED