Václav František Červený (1819-1896)

- CZ -

V. F. Červený
Václav František Červený

Václav František Červený byl na svou dobu odvážný a geniální konstruktér. Továrnu na výrobu hudebních nástrojů založil V. F. Červený v Hradci Králové ve svých třiadvaceti letech.

Dva roky nato vynalezl hudební nástroj, který pokřtil na "kornon". O tomto novém hudebním nástroji se dověděl v Německu  maestro Richard Wagner (známý nejen svými kolosálními operními díly jako Tanhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde, Ring der Nibelungen etc., ale také svým ne zcela počestným  způsobem života.) Wagner motivoval Červeného ke konstrukci nástroje, který by vyhovoval jeho požadavkům. Tak vznikla  v dílně Červeného Wagnerova tuba, známá zejména v symfonickém obsazení (hornisti Vídeňské Filharmonie připomínají s tímto nástrojem tenorovou sekci dechovky :-). Je podobná tenoru, nátrubek je ale typu, který se běžně užívá u hornů.

V roce 1845 přistoupil Ćervený k odvážné konstrukci kontrabasových tub B a C.  Poté následovala konstrukce jeho epochálního vynálezu, strojiva s otočnými cylindrovými ventily pro dechové nástroje. Tento systém pak ještě zdokonalil v letech 1861 a 1873. V. F. Červený vynalezl řadu dalších, dnes již méně známých nástrojů, které obdařil exotickými jmény jako phonikon, baroxyton a jiné. Vyvinul ale také ventilové pozouny, určené pro vojenské kapely a zejména pak v roce 1867 F tubu. V roce 1882 poprvé spatřily světlo světa dnes již velmi známé nástroje Kaiserbaryton, Kaisereuphonium a Kaisertuba, nástroje s širokou menzurou a mohutným trychtýřem. Tyto nástroje se prakticky beze změn vyrábí stejným způsobem dodnes. ...

V. F. Červený byl i velmi dobrým obchodníkem. Od samého počátku svých aktivit se soustřeďoval na dodávku svých nástrojů na světové trhy. Zůčastňoval se mezinárodních výstav a s pomocí svého bratra založili zastoupení přímo v New Yorku. Na mezinárodních výstavách, ať již v Barceloně, Chicagu, Mnichově, Paříži, Philadelphii či Vídni sklízel velké úspěchy a uznání. (V Paříži se zůčastnil dokonce 4 světových výstav). Z výstavy v Chicagu odjížděl s nejvyšším oceněním a diplomem následujícího znění: "Dechové nástroje Červený si zaslouží uznání za vynikající provedení a vynikající rukodělnou práci".

- DE -

V. F. Červený
Václav František Červený

Václav František Červený war zu seiner Zeit ein mutiger, genialer Erfinder. Die Fabrik zur Erzeugung von Musikinstrumenten gründete V.F. Červený in Hradec Králové (Königgrätz) bereits in seinen 23 Jahren.

Zwei Jahre später erfand er ein Blasinstrument, das er auf „kornon“ taufte. Über dieses neuartige Blasinstrument erfuhr Richard Wagner (bekannt nicht nur durch seine kolossalen Opernwerke wie Tannhäuser, Lohengrin, Ring der Nibelungen, Tristan und Isolde etc., aber auch durch zum Teil nicht gerade sittliche Lebensführung). Wagner motivierte Červený zur Konstruktion eines Blasinstrumentes, das seinen Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechen würde.  So entstand in der Červený Werkstatt die sogenannte Wagner-Tuba, dessen Klang die Liebhaber der wagnerschen Opern bewundern können (Hornisten der Wiener Philharmoniker erinnern mit diesem Instrument an das Tenorregister einer Blaskapelle:-) Das Instrument ähnelt einem Tenorhorn, das Mundstück ist aber vom Typ wie beim Horn in Verwendung ist.

Im Jahre 1845 schritt V.F. Červený zu einem mutigen Projekt der Konstruktion von Kontrabass-Tuben B und C. Ein Jahr später folgte die Konstruktion seiner epochalen Erfindung der Zylindermaschine für Blasinstrumente. Diese Maschine verbesserte er noch in den JAhren 1861 und 1873.

V.F. Červený erfand eine Reihe weiterer, heute schon weniger bekannter Musikinstrumente, die er mit exotischen Namen bedachte wie Phonikon, Baroxyton und anderen. Er erfand auch Ventilposaunen, die für Militärblaskapellen gedacht waren und im Jahre 1867 vor allem die F-Tuba. Im Jahre 1882 erblickten das erste Mal das Licht der Welt heute bekannte Instrumente wie Kaiserbaryton, Kaisereuphonium und Kaisertuba, Instrumente mit breiter Mensur und mächtigen Schalltrichtern. Diese Instrumente werden praktisch ohne Änderungen bis zum heutigen Tag erzeugt.

V. F. Červený war aber auch ein sehr guter Geschäftsmann. von allem Anfang an konzentrierte er sich darauf, mit seinen Instrumenten internationale Märkte zu beliefern. In diesem Zusammenhang nahm er an internationalen Ausstellungen teil und mit Hilfe seines Bruders gründete er sogar eine Zweigstelle in New York. An den internationalen Ausstellungen, ob in Barcelona, Chicago, München, Paris, Philadelphia oder Wien erntete er stets große Erfolge und Anerkennungen für seine Musikinstrumente. (In Paris nahm er sogar 4 Mal an der int. Ausstellung teil). Von der Ausstellung in Chicago fuhr er nach Hause mit der höchsten Auszeichnung und einem Diplom  in dem stand: „Blasinstrumente Červený verdienen die Anerkennung für herausragende technische Ausführung und herausragende Handarbeit“.