Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti

- CZ -


Milý Vlado, ke tvým osumatřicetinám budiž přáno tobě a celé formaci
nadále mnoho životního nadšení a neutuchající úspěšné pokračování
v evangelizaci české dechovky
jablko

Asi budeme ve sjednocené Evropě těžko hledat pžíznivce české dechové hudby, pro kterého je dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti neznámým pojmem. Zrovna tak bude asi málo dechových skupin tohoto žánru, kolem kterých se vedou v široké veřejnosti nejrůznejší, nicméně velmi vášnivé diskuze.
Vlado Kumpan
Vlado Kumpan
  perspirace vyžaduje vhodnou
kompenzaci
Vlado Kumpan se svou skupinou dostává často nelehký úkol, svou přítomností nejen pobavit lidi, ale především zajistit vydařenou slavnost popř. garantovat pozitivní saldo pokladny. Pohled na přínos této skupiny  pouze z této perspektivy by byl značně zkreslený a zdaleka nevyvážený.

Vlado Kumpan, koncepční hlava a tažný kůň této sestavy je na poli současné české dechové hudby zřídkým fenoménem. 

Narodil se ve Skalici 11. dubna 1972, městečku bohatém na lidové a dechovkové tradice. (Působí tam dnes známá dechová hudba Skaličané).

V následujícím pojednání se pokusím o nástin charakteristiky osobnosti Kumpana a přínos jeho dechové skupiny pro celý segment české dechovky v současnosti.

Nebýt Kumpana, nebyli by Kumpanovi muzikanti. No ovšem. V jeho pojetí zásadních předpokladů pro špickovou  interpretaci dechové hudby tkví právě ono tajemství. Vlado se vyznačuje cilevědomostí, až neuveřitelně houževnatou prací na sobe samém, vlastní železnou disciplínou, jenž tvoří solidní fundament pro realizaci jeho ctižádosti s jasnou hlavou. Talent je krásná věc. Všichni ale víme, kde končí talent bez praktického a houževnatého dennodeního praktického zdokonalování, které zpravidla nemilosrdně polyká vyměřený čas našeho krásného, zdejšího bytí. Každý profesionalizmus a perfektní zvládnutí disciplíny vyžaduje navíc nikdy neutuchající přesvědčení o sobě samém, oné studny, z které lze čerpat kvanta potřebné motivující energie k jakékoliv životní činnosti.

Kumpanova crew na 1. Vinařském plese ve Vlčnově 2009
Vlado si vybudoval solidní fundament nejen studiem teorie, ale především praxi a to konkrétním vystupováním jako "kočovný solista" na mnoha místech střední Evropy. Šest let studoval bratislavskou konzervatoř, ve dvaceti pak pokračoval na hudební škole u prof. Kamila Roška. Během posledních let studia  dostával angažmá jak v bratislavském Národním divadle, tak v orchestru bratislavského rozhlasu. To ješte nikdo netušil co dechovkovou veřejnost počátkem tohoto tisíciletí čeká. Vystupoval na pozvání v nejrůznejších sestavách, malých či větších, známých či méně známých. Studoval publikum, mentalitu lidí, chování, poměry, okolnosti. Všude poznával a shromaždoval cenné zkušenosti. Ve svém kufříku nosíval vždy své nahrávky a tímto způsobem prováděl svou vlastní skromnou propagaci, krůček za krůčkem. I já to zažil, když Vlado hrál jednoho krásného dopoledne na pozvání Karla Schneeweise v dolnorakouském Mannersdorfu. V malém stanu bylo přítomných asi 40 návštevníků dopoledního vystoupení, z toho 30 otočených zády k účinkujícím na podiu, mezi kterými se Vlado snažil o jeho vždy nejlepší podání. Převážná část přítomného publika byla ovšem zaměstnána konzumací pečených kuřat. Po vystoupení jsem zvěděl od Vlada, že jede na chvíli  domů, aby hned další týden obsloužil několik rezervovaných termínů kdesi v západní části Evropy. Vlado vždy znal co je v něm a proč tomu tak je. Získané zkušenosti pak definitivně posloužily a dopomohly k tomu, aby vznikla myšlenka realizace vlastní skupiny. To se tak stalo v podzimních měsících roku 2001, kdy Vlado provedl cílovou selekci v účínkujících na moravské dechovkové scéně. Bylo z čeho vybírat. Vynikajících muzikantů bylo a je na Moravě vždy dostatek.

Není ani v nejmenším pochyb o tom, že crew Kumpana dovede svými širokopásmovými interpretačními schopnostmi splnit témeř každé očekávání publika včetně tradičního podání se všemi zvláštnostmi a detaily, se kterými se kupříkladu setkáváme v ústředních lokalitách moravské dechovky. Tato enormní flexibilita se rovná silnému jokeru této formace. Prvořadým cílem Kumpana není, jak se lze domnívat, nabízet tradované, etablované  formy dechovky v původním, tradičním pojetí "domova" s veškerým koloritem, ale vždy se přizpusobit vkusu a očekávání publika. Široká škála interpretačních schopností celé skupiny toto samosebou umožnuje.

Evropa je veliká. Ne všude měla dechovka stejný vývoj. Naše současnost se svou vysokou mobilitou umožnuje rychlé šíření zboží, ideí, myšlenek, hudby. Hudbu lze snadno přenést. Často ale původnímu zpěvnému obsahu noví posluchači nejen nerozumí, ale v důsledku okolností nejsou ani sto chápát písňový pragmatický kontext. Mnohé jim nic neříká. Také ne vždy stojí zájem o folklorní tradice v popředí, chvilkové zabavení v okruhu veselých přátel dostačí. Vlado má dostatek zkušeností, aby způsob, výběr a podání skupiny fanoušky potešilo. A tak - mnohý by se mohl pousmát - dovede Vlado crew pobavit podáním Jihočeské polky na podiu za "kachního pochodu" muzikantů (což dokládají mnohé záznamy na známém videoportálu). Některým domácím dechovkovým fanouškům by se to mohlo snadno jevit jako tak trochu - no řekněme - vůci oblíbené tradici i malounko  "nepietní".

 Mimořádná zásluha Vlado Kumpana  o českou dechovku spočívá především v její velmi účinné propagaci. Ernst Mosch převzal štafetu účinného rozširování české dechovky v Německu v období nedemokratických experimentů ve východní Evropě a zasvětil jí celý svůj život. Nemalou zásluhu na propagaci české dechovky nese i Jan Slabák v onom  meziobdobí. V důsledku příznivého politického vývoje převzala tuto štafetu propagace nyní Kumpanova parta v celoevropském zorném úhlu. Kumpanovým přičiněním je o českou dechovku stále větší zájem. Krůček za krůčkem vede z počátečního nadšení posléze zájemce k dalšímu, hlubšímu proniknutí do široké oblasti dlouholetých, dechovkových  tradic, které překypují mnohotvárnými projevy.  Proto se domnívám, že tento mimořádný přínos zajištuje teto skupině čestné místo v dějiných české dechovky.

Nelze se nezmínit o intenzitě vystupování Kumpanových muzikantů po celé Evropě. Mnohý si klade otázku, jak je jen možné tolik termínů zvládnout, zejména, když si vybavíme, za jakých náročných okolností jsou tyto termíny realizovány. Převážná část z nich je spojena s krkolomnými, mnoho hodin trvajícími víkendovými výjezdy stovky kilometrů od domova. Ekonomické incentivy, jak se někteří milně domnívájí, nejsou zdaleka onou pověstnou všemotivací, která touto dechovou skupinou hýbe. Přikláním se k názoru, že oběti, spojené s aktivitami Kumpanovy party nelze  přinést bez mimořádné motivace a osobní angažovanosti všech  členů této formace.

Kumpanovi muzikanti rozpálili svým vystupováním již mnohá srdce a sklidili řadu úspechů. Za ten zatím největší považuji ovšem jejich vystoupení v jednom z nejprestižnějších hudebních chrámů světa, v Carnegie Hall v New Yorku, kde vystupovaly všechny největší hvězdy hudebního (zejména pak operního) světa.

Prosté ohlášení vystoupení znělo:

PRESENTED BY AKADEMIE ST. JOSEPH - VLADO KUMPAN AND HIS MORAVIAN MUSICIANS
Stern Auditorium / Perelman Stage
Friday, February 19, 2010 at 8 PM

Program Details
Vlado Kumpan and his Moravian Musicians
Vlado Kumpan, Kapellmeister

Program featuring repertoire from Bohemia and Moravia
including works by  Miloslav Procházka, Jirí Tesarík, Antonín Žvacèk, and Ladislav Kubesch
(nepřesnosti v psaní jmen jsem ponechal)

K čemu nálepky, zvěstující "mistrovství"? Vlado Kumpan a jeho muzikanti se bez nich zcela jistě pohodově obejdou.

Short portraits

Daniela Magálová

Daniela Magálová

Daniela Magálová

-- CZ -

zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED