IN SPOTLIGHT, August 2015: Dechová hudba Blučiňáci / Blaskapelle Blučiňáci

- CZ -

Na mých středoevropských toulkách za tradičními kapelami se tentokráte pozdržím v málé nenápadné obci, necelých 20km jižně od Brna, zvané Blučina.  První dochovaná zmínka o této usedlosti sahá až do 11. století. Není divu, protože necelých pět kilometrů blíže k Brnu se nachází obec Rajhrad, patřící k významným křesťanskýmopěrným bodům. Koncem 15. století obdržela obec statut malého města, s čímž v prvé řadě bylo spojeno právo tržní. Obec se nachází v nížině (kolem 190m.n.m). Jihozápadně, bezprostředně  sousedící Židlochovice jsou od Blučiny symetricky děleny kopcem Výhon (355m.n.m.)  Klimatické podmínky, jak půdní, tak povětrnostní jsou pro pěstování vína kolem zmíněného kopce velmi příznivé. No a tak nikoho nepřekvapí: Kde je víno, tam je i dobrá muzika.

Tento srpnový příspěvek 2015 je tedy věnován dechové hudbě Blučiňáci, která je ve zmíněné obci doma. Vroucí láska k domovině se odráží v následujícím, citově hlubokém hudebním vyznání:

Rodná dědina - Jiřina Haňková, arr. Ladislav Hrdlička a Radomil Cíleček / text Jiřina Haňková... "Nejsme Haná, ani praví Slováci,
skrátka srdcem moravští jsme rodáci,
kdo má rád svět, naše pěkné písničky,
chtěl by s námi tady zůstat navždycky." ...


(Radomil Cileček, viz. také Miloš Machek, Posádková hudba Brno / Garnisonsmusik Brünn - Dobrý voják Švejk)


Dechová hudba Blučiňáci oslaví v roce 2020 své 100-leté jubileum trvání od svého založení. U kolébky zrodu v roce 1920 stáli bratři Kratochvílovi, Rudolf a František. Kapela se protloukla oběma zničujícími světovými válkami jak se dalo. Rudolf jako kapelník držel nad kapelou ochrannou ruku až do úctyhodných 60-tách let minulého století. Kapela pokračovala v činnosti pod vedením zprvu Inocence Fronce a potomka Kratochvílů, Slávka. Příkladný rozkvět zaznamenala kapela posléze pod kapelnickým vedením Bohuslava Špondra, který kapele věnoval všestrannou hudební péči, zejména po stránce umělecké a organizační. Do této doby spada hrubě mimo jiné i spolupráce se skladatelem a bývalým vojenským muzikantem Posádkové hudby Brno Ladislavem Hrdličkou z blízkého Rajhradu, viz. také Skladatel Ladislav Hrdlička / Komponist Ladislav Hrdlička. Počátkem roku 2000 předal Bohuslav Špondr sice kapelnickou taktovku Václavu Šillerovi, ale z jeho bohatých muzikantských zkušeností čerpá kapela i v současnosti. Posledních několik let zastupuje funkci kapelníka, manažera a komunikátora  es-klarinetista Ing. Oldřich Kahoun, který tak o kapelu všestranně pečuje.

V repertoáru kapely se nachází kompozice známých moravských skladatelů, které se těší u domácího publika velké oblibě. Patří mezi ně především nejen skladby již zmíněného Ladislava Hrdličky, ale také skladatele ve vlastních řadách, křídlováka Antonín Osičky. Další výčet by asi byl velmi obšírný. Víme, že se žádná moravská dechovka neobejde bez skladeb z pera významných osobností jako Metyna Prajky, Antonína Žváčka, Slávka Smišovského, Jaroslava Janoty, viz také Skladatel Metoděj Prajka, 1898 - 1962 / Komponist Metoděj Prajka, Skladatel Antonín Žváček: Král moravské polky / König der mährischen Polka, Skladatel Blahoslav Smišovský - Odešla legenda moravské dechovky / Komponist Blahoslav Smišovský - Legende der mährischen Blasmusik hat uns verlassen. Miloše Procházky, Zdeňka Gurského  a mnoho dalších, pilných  autorů mladší generace.

Svou stěžejní hudební činnost nalézá kapela především v mnohotvárné podpoře bohatého kulturního a lidově tradičního života jak v Blučině, tak v širokém okolí, na která je zvána. Je třeba vyzdvihnout, že ze strany obecního zastupitelstva byly aktivity kapely vždy nejen ceněny, ale především i vhodným způsobem vždy příkladně podporovány. Bylo tomu tak nejen v minulosti, ale je tomu tak i nadále za současného starosty obce pana Josefa Srnce.

Babské hody Blučina 2015

Milí Blučiňáci, kulturní tradice pozitivně formují a dotváří charakter člověka.
Ze strany mnoha fandů české dechovky v Evropě Vám patří za aktivní udržování dlouholetých kulturních tradic velký dík.

- DE -

Auf meinen Streifzügen  nach böhmischen Blaskapellen verweile ich diesmal ein wenig in einem kleinen unauffälligen Ort keine 20 km südlich von Brünn entfernt, genannt Blučina. Die erste erhaltene Erwähnung dieses Ortes reicht bis in das 11. Jahrhundert. Es verwundert auch keinesfalls, denn kaum 5 km von hier entfernt befindet sich die Gemeinde Rajhrad mit einem wichtigen religiösen Stützpunkt, dem bekannten, im Jahre 1045 gegründeten Kloster der Benediktiner. Im auslaufenden 15. Jahrhundert erhielt die Gemeinde Blučina  den Status einer kleinen Stadt, womit das Marktrecht erteilt erhielt.

Die Gemeinde breitet sich in einer Ebene (etwa 190 M.ü.M.) am nördlichen Fuß des Berges Výhon (355 M.ü.M.) aus, an dessen südlicher Flanke sich die größere, benachbarte Stadt Židlochovice befindet.  Die klimatischen Boden- und Wetter-Bedingungen sind für den Weinanbau seit Jahrhunderten sehr günstig. Es überrascht daher niemand: Wo man guten Wein findet, ist auch eine gute Musik nicht weit.

Diesen August-Beitrag 2015 wird daher der Blaskapelle Blučiňáci gewidmet, die die erwähnte Ortschaft ihre Heimat nennen. Die innige Liebe zur Heimat findet ihre Entsprechung in dem folgenden, gefühlsbetonten musikalischen Identitäts-Bekenntnis wieder:

Geburtsdörfchen - Jiřina Haňková, Arr. Ladislav Hrdlička und Radomil Cíleček / Text Jiřina Haňková"... weder Haná sind wir, noch echte Mährisch-Slowakei Landsleute,
kurz um, von Geburt an , mit Herz, gestandene Mährer bis heute,
wer das Leben liebt, unsere schönen Lieder,
möchte mit uns immer bleiben, weiterziehen nie wieder."

(Radomil Cileček, siehe auch Miloš Machek, Posádková hudba Brno / Garnisonsmusik Brünn - Dobrý voják Švejk)

Blaskapelle Blučiňáci wird im Jahre 2020 ihr 100stes Bestandsjubiläum seit ihrer Gründung begehen. Bei der Wiege ihrer Gründung im Jahre 1920 standen die Brüder Kratochvíl, Rudolf und František. Die Blaskapelle schlug sich durch die zwei verheerende Weltriege wie´s nur ging. Rudolf am Posten des Kapellmeisters hielt seine Schutzhand über die Blaskapelle bis zu beachtenswerten 60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Blaskapelle setzte ihre Aktivitäten unter der Leitung vom Kplm. Bohuslav Špondr fort, der die Formation in vielseitiger Weise pflegte, insbesondere dann in künstlerischer und organisatorischer Hinsicht. Ungefähr in diesen Zeitraum fällt auch die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Komponisten und ehemaligen Militärmusiker der Garnisonmusik Brünn, Ladislav Hrdlička aus Rajhrad, siehe auch Skladatel Ladislav Hrdlička / Komponist Ladislav Hrdlička.

Zu Beginn des Jahres 2000 übergab Bohuslav Špondr  zwar den Taktstock an seinen Nachfolger Václav Šiller, aber aus seinem reichen musikalischen Erfahrungsfundus schöpft die Blaskapelle noch in der Gegenwart. Die letzten Jahre hält die Posten  Kapellmeister, Manager sowie Verbindungsmann nach außen in einem der Es-Klarinettist Oldřich Kahoun inne, der sich mit persönlichem Engagement um die Formation kümmert.

Im Repertoire der Blaskapelle findet man vor allem Stücke der mährischen Komponisten, die sich beim Heimatpublikum großer Beliebtheit erfreuen. Zu diesen gehören nicht nur Kompositionen aus der Feder des schon erwähnten Ladislav Hrdlička, sondern auch Stücke des in eigenen Reihen spielenden Flügelhornisten Antonín Osička. Eine weitere Aufzählung könnte hier den Umfang sprengen. Wir wissen aber, dass keine mährische Blaskapelle (und wahrscheinlich auch keine andere)  ohne Kompositionen auskommt, die von Persönlichkeiten mit klingenden Namen stammen: Metoděj Prajka, Antonín Žváček, Slávek Smišovský,  Jaroslav Janota, Miloš Procháska, Zdeněk Gurský und vielen anderen, fleißigen Autoren jungerer Generation (siehe auch  Skladatel Metoděj Prajka, 1898 - 1962 / Komponist Metoděj Prajka, Skladatel Antonín Žváček: Král moravské polky / König der mährischen Polka, Skladatel Blahoslav Smišovský - Odešla legenda moravské dechovky / Komponist Blahoslav Smišovský - Legende der mährischen Blasmusik hat uns verlassen).

Den Schwerpunkt ihrer musikalischen Aktivitäten findet die Blaskapelle Blučiňáci  vor allem in der vielfältigen Unterstützung des reichen kulturellen und volkstümlichen Lebens sowohl in eigenem Ort selbst, als auch im breiten regionalen Umkreis. An dieser Stelle möge hervorgehoben werden, dass die aktive Teilnahme der Blaskapelle am örtlichen kulturellen Leben seitens der Gemeindevertretung nicht nur besonders geschätzt, sondern auch dankenswerter Weise unterstützt wird. Zum Glück gab es gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde in der Vergangenheit, und es ist weiterhin so unter dem derzeit amtierenden Bürgermeister Josef Srnec.

Babské hody Blučina 2015

Die Kulturtradition gestaltet  und formt den Charakter eines Menschen.
Liebe Musikanten von der Blaskapelle Blučiňáci, seitens der  echten Fans der böhmischen Blasmusik  gebührt euch für die aktive Pflege langjähriger Blasmusiktradition ein aufrichtiges Dankeschön.