Anniversary July - Metoděj Prajka

- CZ - - OK -


V měsíci červenci vzpomeneme výročí narození Metiděje Prajky, geniálního skladatele a skromného muzikanta z Lanžhota, který patří k pilířům dechové hudby na Moravě.

Metoděj Prajka 23 Jahre alt
Metoděj Prajka ve věku 23 let
1898-07-05, Lanžhot
1962-02-07, Lanžhot

Údernice


hudba Metoděj Prajka
es spielt
  Blaskapelle Ištvánci


Lenivá


hudba Metoděj Prajka
es spielt
  Blaskapelle Lanžhotčanka


Metoděj Prajka patří k symbolům moravské dechové hudby. Dechové hudby, úzce spjaté s dennodením životem tamních obyvatel, zejména v oblasti Podluží. V jeho nejjižnějším cípu se nachází Lanžhot, rodiště a působiště Metoděje Prajky, jedné z největších ikon moravské dechovky.

Metoději Prajkovi, nazývaném Metynu, věnoval Stanislav Pěnčík obšírné pojednání, které jsem svého času přeložil do němčiny.

Viz.
Skladatel Metoděj Prajka,
1898 - 1962 /
Komponist Metoděj Prajka

Na iniciativu Břetislava Osičky byla v Lanžhotě na dvoře v Hostinci u Bartošů v roce 2012 zavedena nová tradice: Otisky slavných osobností, kteří významnou měrou přispěli k reprezentaci Lanžhota. Ročně pořádaná přehlídka "O lanžhotský přegulňák" dala k tomu podnět Jedná se o přehlídku písní z Podluží, cimbálové muziky a krásného vyprávění. Metoděj Prajka se otisků již nedožil, místo nich byla do dvora zasazena kamenná deska s jeho jménem.

Metoděj Prajka, pamětní deska v Hostinci u Bartošů v Lanžhotě
(click to enlarge)

- DE - - OK -


Im Monat Juli gedenken wir des Geburtstages von Metoděj Prajka, einem genialen Komponisten und bescheidenen Musikanten aus Lanžhot, der zu den Pfeilern der Blasmusik in Mähren gehört.


Metoděj Prajka 23 Jahre alt
Metoděj Prajka im Alter
von 23 Jahren
1898-07-05, Lanžhot
1962-02-07, Lanžhot

Údernice


hudba Metoděj Prajka
es spielt
  Blaskapelle Ištvánci


Lenivá


hudba Metoděj Prajka
es spielt
  Blaskapelle Lanžhotčanka


Metoděj Prajka gehört zu Symbolen mährischer Blasmusik. Einer Blasmusik, die mit dem täglichen Leben der dort lebenden Bevölkerung eng verknüpft ist, insbesondere in der folkloreträchtigen Region Podluží. In dem südlichsten Teil dieser Region befindet sich die Gemeinde Lanžhot, der Geburts- und Wirkungsort von Metoděj Prajka, einer der grüßten Ikonen der mährischen Blasmusik.

Zum Andenken an Metoděj Prajka, unter Musikanten Metyn genannt, widmete Stanislav Pěnčík einen umfangreichen Beitrag in seinem ersten Buch "Když zazpívají křídlovky", den ich vor paar Jahren ins Deutsche übersetzt habe.

Siehe
Skladatel Metoděj Prajka,
1898 - 1962 /
Komponist Metoděj Prajka

Auf eine Initiative von Břetislav Osička wurde in Lanžhot im Hof des Wirtshauses "Beim Bartoš" im Jahre 2012 eine neue Tradition eingeführt: Händeabdrücke von berühmten Persönlichkeiten, die in einem bedeutenden Umfang zur Publicity von Lanžhot  beigetragen haben. Den Anlass dazu gab das jährich veranstaltete Minifestival "O lanžhotský přegulňák".  Diese Festival ist dem Lied aus Podluží,  Zimbalmusik sowie gemütlicher Plauderei aus allen Zeitepochen gewidmet. Metoděj Prajka hatte es nicht mehr erlebt, seinen Handabdruck zu hinterlassen, statt dessen wurde zu seinen Ehren ein Steinplatte mit seinem Namen eingesetzt.

Metoděj Prajka, pamětní deska v Hostinci u Bartošů v Lanžhotě
(click to enlarge)