Skladatel Bedřich Smetana / Komponist Friedrich Smetana

- CZ -


BSBedřich Smetana
* 2. březen 1824, Litomyšl - † 12. květen 1884, Praha

"V hudbě život Čechů" - Bedřich Smetana
(při slavnostím kladení základního kamene
Národního divadla v Praze, 16. května 1868)

Kvýznamnému českému skladateli romantiky, Bedřichu Smetanovi, nalezne zájemce obšírnou literaturu jak na inetu, tak v tiskovinách.

U příležitosti oslavy narozenin skladatele v tomto měsíci březnu, bych chtěl upozornit čtenáře těchto stránek na skladatelovo blízkost k tématům lidové hudby, které byly pro jeho celoživotní skladatelskou činnost mimořádně významné. Hlásil se k nim rozhodně při nejrůznějších příležitostech. Bedřicha Smetanu lze proto bez jakýchkoliv okolků uvádět v souvislosti  s  lidověhudebními základními tématy právě kvůli jeho citově bezprostřednímu vztahu k oblasti, která je stále živá a o  kterou se nadále v současnosti pečuje.
 
Smetanova bezprostřední naléhavost, umělecky ztvárnit nadčasová témata lidové hudby, byla zachycena v různých formách jeho rozsáhlého díla, které nám zanechal. Opera "Prodaná nevěsta" toto obsahově dokumentuje velmi výřečným způsobem. Věčné téma "lásky dvou"  v tomto díle autora nachází svou uměleckou ryzost, hloubku a čistotu ... zejména na onom místě, kde milující pár, Mařenka a Jeníček, si vzájemně zjevují svou vzájemnou, upřímnou oddanost. Hudební zpracování tématu a umělecká interpretace je dle mého názoru pozoruhodná, přímo strhující.Jsou to a zůstanou pro nás diamanty české hudební pokladnice. 

(v) Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, scéna - Věrné milování / Friedrich Smetana: Die verkaufte Braut, Szene - Treues Liebhaben

"... věrné milování, nepřeruší žádné zloby naléhání,
lásku jsme si přísahali, slovo jsme si na vždy dali,
v každé době. věrni. věrni, v každé době věrni zůstaneme věrni sobě,
lásku jsme si přísahali, slovo jsme si na vždy dali,
v každé době. věrni. v každé době věrni, v každé době věrni zůstaneme věrni sobě,
:zůstaneme věrni, věrni,
:zůstaneme věrni, věrni, věrni, věrni, věrni,
věrni sobě."


"... treues Liebhaben, unterbrechen keine Bosheiten der Bedrängnis,
Liebe schwuren wir uns, das Wort gaben einander für immer,
in allen Zeiten treu, treu, in allen Zeiten treu, bleiben treu einander,
Liebe schworen wir uns, das Wort gaben einander für immer,
in allen Zeiten treu, in allen Zeiten treu, in allen Zeiten treu bleiben treu einander,
bleiben treu, treu,
bleiben treu, treu, treu, treu, treu,
treu einander."

 Celou operu "Prodaná nevěsta", pozoruhodně inscenovanou, naleznou zájemci na Youtube.
(www.youtube.com/watch?v=nv1uDEg92-4)
- kvítek -

- DE -

- BS -Friedrich Smetana
* 2. März 1824, Litomyšl - † 12. Mai 1884, Praha

"In der Musik ist das Leben der Tschechen" - Friedrich Smetana
(anlässlich der feierlichen Grundsteinlegung
für das neue Nationaltheater in Prag am 16. Mai 1868)

  Zum tschechischen Komponisten der Romantik, Friedrich Smetana, findet der interessierte Leser umfangreiches Material sowohl am Inet, als auch in Druckform.

Anlässlich des wiederkehrenden Geburtstages des Komponisten in diesem Monat März, will ich an seine besondere Nähe zu Volksmusikmotiven hinweisen, die für seine kompositorische Tätigkeit zeit seines Lebes von enormer Bedeutung waren. Er bekannte sich dazu unmissverständlich bei unterschiedlichen Anlässen. Friedrich Smetana kann daher mit  Berechtigung wegen seines innigen Bezuges zu volksmusik-nahen Grundthemen, die in der Volksmusik traditionell auch in der Gegenwart weiterhin leben und fortwährend gepflegt werden, immer wieder genannt werden.

Sein unmittelbares Anliegen, zeitlose Themen der Volksmusik festzuhalten, wurden von Friedrich Smetana in vielen seiner Werke einarbeitet. Die Oper "Die Verkaufte Braut" dokumentiert dies offenkundig und unmissverständlich. Das ewige Thema "Liebe" findet in diesem Werk einen künstlerischen Höhepunkt ... an jener Stelle, wo das Liebespaar,  Mariechen und Hänslein, ihre gegenseitige innige Treue offenbaren. Die musikalische Verarbeitung des Themas sowie die Darstellung ist m.E. hinreissend. Es sind dies und bleiben für immer die Diamanten der musikalischen Schatzkammer der Tschechen.

(v) Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, scéna - Věrné milování / Friedrich Smetana: Die verkaufte Braut, Szene - Treues Liebhaben

 Die komplette Oper "Prodaná nevěsta", beeindruckend inszeniert, finden Interessenten auf Youtube.
(www.youtube.com/watch?v=nv1uDEg92-4)
- kvítek -