Textař Josef Dofek - Láska, ústřední téma života

- CZ -

Textař Josef Dofek slaví koncem tomto
měsíce své narozeniny.


Josef Dofek
*1970-05-28, Vranovice
Josef Dofek se slavíkem Mistříňanky,
Dominikou Hromkovou

Veselé hodečkyhudba Miloš Procházka, text Josef Dofek
zpívají
Jarmila Hubáčková, Radek Pluháček
hraje
dechová hudba Dolanka

Josef Dofek patří v současnosti k předním textařům moravské dechovky. Kdo si nevyslechl některý z jeho textů, nemůže vědět, o čem moravská dechovka je.

Josefovo ústředním tématem je a patrně velmi dlouho zůstane téma zcela věčné: Láska.

Když jsem mu v jednom z posledních našich e-mailů sdělil, že veřejnost upozorňuji na jeho narozeniny, odpověděl mně, jen tak jaksi bokem, něco úžasně krásného. Zcela mě to dojalo. Já se s obsahem vždy ztotožňoval, ale až poté, co on v několika větách souvislosti vyslovil, zcela jsem si uvědomil, že je to i má představa. Nemohu nechat jen pro sebe, to co mně napsal, a cituji to zde, doslova, bez úprav:

"Mé krédo či poselství lidem, které se snažím zapracovat do svých textů (rok od roku mne to leží na srdci víc a víc!) je: Mějme se rádi, přátelé! Na lásce stojí úplně všechno! A jsem opravdu skálopevně jistý a přesvědčený, že láska v žebříčku hodnot lidského života (a spolu s ní přátelství!) si zaslouží stát o příčku výš než např. drahocenné a tolik vinšované zdraví! I život v těžké nemoci, pokud je prohřátý láskou, může mít smysl, může být krásný a plný štěstí! K čemu jen zdraví, a fyzicky, tělesně ideální stav, pokud nebudu mít pro koho žít, koho milovat, komu dát své srdce? ... Láska, vědomí, že mám přátele, kteří, až jednou budu mít nést i nelehké kříže ve svém životě, pomohou, podrží vlídným slovem, .... a takto dají sílu a odvahu jít životem dál!"

Nemusím vůbec dodávat, že jsem z obsahu jeho textů vždy nadšen. Jožka napsal text k mnoha skladbám. Ale o tom někdy později, neb již delší dobu mám rozpracován příspěvek, který bych chtěl tomuto vynikajícímu textači na mých stránkách věnovat.

Zde jako příklad, uvádím skladbu "Veselé hodečky" ve spolupráci s Milošem Procházkou, kterou natočila svého času již neexistující špičková dechová hudba Dolanka.

Jožko, k narozeninám ode mne
upřímnou gratulaci. "

- DE -

Der Texter Josef Dofek feiert Ende dieses Monates seinen Geburtstag.


Josef Dofek
*1970-05-28, Vranovice
Josef Dofek mit dem Nachtigal von Mistříňanka, Dominika Hromková

Lustiges Festerl / Veselé hodečky  Musik Miloš Procházka
text Josef Dofek
  Gesang
Jarmila Hubáčková, Radek Pluháček
  es spielt
Blaskapelle Dolanka

Josef Dofek gehört in der Gegenwart zu den vorrangigsten Textern der mährischen Blasmusik. Wer sich nicht eines seiner Texte angehört hat, wird nicht wissen, was den Kern der mährischen Blasmusik ausmacht.

Josef sein zentrales Thema ist, und vermutlich auch lange bleiben wird, das ewige Thema: Die Liebe.

Als ich ihm in einem meiner letzten E-Mails mitteilte, dass ich die Öffentlichkeit auf seinen Geburtstag aufmerksam zu machen gedenke, antwortete mir, irgendwie nur beileufig, etwas hinreißend schönes. Mich hat das emotional getroffen. Ich habe mich mit dem Inhalt zwar immer eins gefühlt, aber erst dann, als er in einigen Sätzen die Zusammenhänge aussprach, ist mir plötzlich bewusst geworden, dass es auch meine Sicht der Dinge ist. Ich kann es nicht nur für mich behalten, was er mir schrieb. Ich zitiere es hier wortwörtlich:

"Mein Kredo, oder wenn man will die Sendung an die Leute, die ich bestrebt bin, zu vermitteln und in meine Texte einzuarbeiten *von Jahr zu Jahr liegt es mir am Herzen mehr und mehr!) ist: Habt mehr Liebe füreinander, Freunde! Auf der Liebe beruht überhaupt alles. Und ich bin felsenfest sicher und davon überzeugt, dass die Liebe in der Wertigkeitsleiter des menschlichen Lebens (und damit auch die Freundschaft) verdient um eine Sprosse höher eingestuft zu werden als die teure und so oft gewünschte Gesundheit! Auch das Leben in schwerer Krankheit, wenn es von Liebe durchwärmt ist, kann einen Sinn haben, kann schön sein, kann das Glück vermitteln. Wozu ist nur Gesundheit, ein körperlich idealer Zustand, wenn keiner da ist, für den ich leben kann, den ich lieben kann, dem ich mein Herz geben kann? Die Liebe und das Bewusstsein, dass ich Freunde habe, die mir dann helfen können, wenn ich im Leben schweres Kreuz zu tragen habe, mich durch ihr entgegenkommendes Wort  auf meinen Beinen halten  ... und somit mir weitere Kraft und Mut spenden, in meinem Leben weiter zu gehen."

Ich muss gar nicht erwähnen, dass mich der Inhalt von seinen Texten stets immer begeistert. Jožka hatte zu vielen Kompositionen Texte geschrieben. Darüber werde ich aber in einem gesonderten Artikel schreiben, denn schon längere Zeit sammle ich das Material für eine Veröffentlichung, die ich diesem herausragenden Texter auf meinen Seiten widmen möchte.

Hier als Beispiel, führe ich das mir ganz besondes gefallende Stück "Lustiges Festerl" * (Veselé hodečky), was in Zusammenarbeit mit Miloš Procházka zustande gekommen ist.. Eingespielt wurde es seinerzeit von der Spitzen-Blaskapelle Dolanka.

Jožka, zum Geburtstag von mir eine aufrichtige Gratulation.