Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

XV. Žváčkův festival dechových hudeb Konice

-INFO-   Beiträge tschechisch und deutsch -CZ-  -DE- Články v češtině a v němčině.  (Weiterlesen = Čti dále)   -INFO-
Uznání a sympatie diváků
Dechová hudba Základní umělecké školy Zdounky, ředitel Miroslav Nauč (dirigent)
Anerkennung und Sympathien des Publikums
Blaskapelle der Elementaren Kunstschule Zdounky, Direktor Miroslav Nauč (Dirigent)

V neděli dne 20. června 2010 se konal v Konickém zámeckém parku již po patnácté festival dechových hudeb na počest známého moravského skladatele Antonína Žváčka, rodáka z této západohanácké oblasti. U příležitosti festivalu bylo dokonce regionálním pivovarem Litovel a jedním ze sponzorů akce  připraveno i speciální pivo.  Leč nepřízeň značně chladného počasí se odrazila nejen v návštěvnosti, ale také v celkové náladě publika. Pořadatel, městské kulturní středisko Konice, mohl ale hovořit o velkém štěstí, protože to na déšť neustále vypadalo, přeci ale pak přes veškeré obavy nepršelo.

Pozvání na festival přijaly dechové skupiny: místní Koničanka, Malohanačka, dechová hudba Základní umělecké školy Zdounky, Zdounečanka, Krumsíňanka a Žadovjáci. Festival započal průvodem kapel městem spolu s vyšňořenými mažoretkami Základní umělecké školy z Přerova na místo účinkování. Hosté festivalu byli slavnostně uvítání zdravicí starosty města Konice a slavnostními fanfárami. Festivalem provázel slovem velmi nenuceně Vladimír Hrabal. ...

Hrob Antonína Žváčka
Antonín Žváček
hudební skladatel a kapelník / Komponist und Kapellmeister
29.4.1907 - 4.9.1981
Velmi pozitivně na sebe upozornily dvě kapely a to DH ZUŠ Zdounky a DH Zdounečanka, které jsou úzce spjaty se jmény Miroslava Nauče, ředitele ZUŠ  a dlouholetého pedagoga Rudolfa Berana, jehož výchovou prošel i pan ředitel. Obě formace mladých lidí s nízkým průměrným věkem předvedly vitální angažmá a nabídly poctivě vypracovanou hudbu. Zejména mladým z DH ZUŠ Zdounky - nelmladší zpěvačce bude asi kolem desíti let - se losováním dostalo mimořádných sympatií publika a tudíž i finančního ocennění ve výši Kč 10.000.-, které bylo sponzorovano firmou Clarina music, prodejnou hudebnin. Dechová hudba Žadovjáci, známá svou mimořádnou propagací Antonína Žváčka a jeho skladeb, nabídla široký sortiment melodií v jejich obvyklém, "profesionálním" provedení přičemž nechyběla ani velmi perfektně a subtilně provedená solová skladba z dílny Josefa Vejvody se Zbyňkem Bílkem na křídlovce. Dehové hudbě Žadovjáci bude v následných týdnech ještě věnována pozornost.

Vystoupení kapel zanechalo u pozorných posluchačů několik nápadných dojmů. Místní kapela Koničanka přes veškerou patrnou snahu nezakryla svou pozoruhodnou nepřipravenost a to zejména právě u skladby Antonína Žváčka. Dalším postřehem bylo, že nám ze známého odkazu krále moravské dechovky - Antonín Žváček přispěl do pokladnice více než 500 drahokamy -  přednesly kapely pouze jednu, nanejvýš dvě a vyjímkou tvořili Žadovjáci s třemi skladbami. Tento výčet v žádném případě nepodtrhuje mimořádný význam tohoto skladatele zejména pro moravskou, ale také evropskou dechovou kulturu. Vždyť všichni víme, že není kapely ani doma ani v sousedních zemích, která by neměla nejméně dvě, tři Žváčkovy skladby v repertoáru.

V diskuzi s hlavním pořadatelem Mgr. Jiřím Palánem, vedoucím městského kulturního střediska, jsem zvěděl, že nejvíce návštěvníků nebylo přímo z obce, ale spíše z blízkého okolí. Minulému festivalovému ročníku přálo počasí daleko více, což se dle jeho slov také odrazilo v hojnější návštěvnosti. Ze "vzdálenějších" destinací, z Podluží, či destinací "vzdálených"  (na festival jsem přijel z Vídně) jsem nespatřil nikoho.

Po zkončení festivalu jsem doprovodil sestru Antonína Žváčka, paní Ludmilu Slehovou na místo posledního odpočinku zesnulého mistra moravské dechovky do nedalekých Bohuslavic, na jehož hrob položila paní Slehlová kytici, kterou dostala pro Antonína Žváčka na festivalu.

Viz také snímky ve fotoalbu.

- DE - XV. Žváček Blasmusikfestival in Konice

Am Sonntag den 20. Juni 2010 fand im Schlosspark von Konice zu Ehren des bekannten mährischen Komponisten Antonín Žváček, einen Landsmann aus dieser Westregion von Haná,  zum fünfzehnten Mal  das Blasmusikfestival statt. Anlässlich dieses Festivals wurde sogar von der bekannten regionalen Brauerei Litovel, zugleich auch dem Sponsor dieses Blasmusikfestes ein Spezial-Bier gebraut. Doch die Ungunst des relativ kühlen Wetters fand ihren Niederschlag nicht nur bei der Zahl der Besucher, sondern auch in der gesamten Festivalstimmung des Publikums. Der Veranstalter, das Stadtkulturzentrum Konice konnte aber vom großen Glück reden. Es sah zwar die ganze Zeit danach aus, dass jeden Augenblick mit dem Regen zu rechnen ist, dies aber allen Befürchtungen zum Trotz nicht eintrat.

KoniceDie Festivaleinladung nahmen folgender Blaskapellen an: die örtliche Koničanka, Malohanačka, Základní umělecká  škola Zdounky, Zdounečanka, Krumsíňanka und Žadovjáci. Die Veranstaltung begann mit einem Festmarsch beteiligter Blaskapellen durch die Stadt mit geschmückten Mažoretky der Elementaren Kunstschule Přerov zum Veranstaltungsort. Die Festivalgäste wurden anschließend vom Bürgermeister der Stadt und feierlicher Fanfare begrüßt. Durch das Festival führte mit Wort auf ungezwungene Weise Vladimír Hrabal.

Sehr positiv machten zwei Blaskapellen auf sich aufmerksam und zwar die Blaskapelle ZUŠ Zdounky sowie Zdounečanka, die mit den Namen Miroslav Nauč, dem Direktor der Kunstschule sowie dem langjährigen Pädagogen Rudolf Beran verknüpft sind, deren musikalische Erziehung auch der Herr Schuldirektor genoss.  Beide Formationen der jungen Leute mit einem niedrigen Durchschnittsalter führten dem anwesenden Publikum ein vitales Engagement und boten ehrlich erarbeitete Musik. Insbesondere der jüngeren Formation von beiden, der Blaskapelle ZUŠ Zdounky – die jüngste Sängerin dürfte 10 Jahre alt sein – wurden seitens des Publikums besondere Sympathien und Anerkennung entgegengebracht, begleitet von einer finanziellen Unterstützung von CZK 10.000.- Der Betrag wurde von der Firma Clarina music, einem Geschäft mit Musikalien, gesponsert. Die Blaskapelle Žadovjáci, bekannt durch ihre besondere Propagation von Antonín Žváček, bot ein breites Sortiment von Melodien in ihrer gewohnten, „professionellen“ Ausführung. Geboten wurden unter anderem Solostückte, eines davon eine neue, subtil vorgetragene Komposition von Josef Vejvoda mit Zbyňek Bílek am Flügelhorn. Der Blaskapelle Žadovjáci gedenke ich in den Sommermonaten noch genauere Aufmerksamkeit zu schenken.
Im Gespräch mit dem verantwortlichen Veranstalter  Mgr. Jiří Palán, dem Abteilungsleiter des städtischen Kulturzentrums, erfuhr ich unter anderem, dass die meisten Besucher nicht Ortsansässige waren, sondern Gäste aus naher Umgebung. Das vorjährige Blasmusikfestival stand im Zeichen eines weit besseren Wetters, was sich auch in der Besucherzahl deutlich zeigte. Von den entfernteren Gegenden, etwa aus Podluží bzw. aus weit entfernten Landesteilen wurde keine bekannte Person gesichtet (ich selbst kam von Wien angereist).

Der Auftritt der Blaskapellen hinterließ bei den aufmerksamen Zuhörern einige auffällige Eindrücke. Die örtliche Blaskapelle Koničanka war trotz ihrer Bemühungen nicht imstande, ihre mangelhafte Vorbereitung zuzudecken und das ausgerechnet  bei  Stücken von  Žváček. Des Weiteren  ist aufgefallen,  dass von dem uns bekannten Nachlass des Königs mährischer Blasmusik - Antonín Žváček trug in die Schatzkammer mit mehr als 500 „Edelsteinen“ – wurden von den Blaskapellen bestenfalls eine oder zwei Kompositionen vorgetragen mit Ausnahme von Žadovjáci, die drei Stücke von ihm zum besten gaben.  Diese Aufstellung unterstreicht in keiner Weise die besondere Bedeutung dieses Komponisten insbesondere für die mährische, aber auch für die europäische Blasmusikkultur. Wir wissen doch, dass es weder in der Heimat noch in den benachbarten Ländern Blaskapellen gibt, die nicht mindestens zwei, drei  Žváček –Stücke in ihrem Repertoire haben.

Nach dem Festivalende begleitete ich die Schwester von Antonín Žváčk, Frau Ludmila Slehová zum Ort der letzten Ruhe des verstorbenen Komponisten in den unweit gelegenen Ort Bohuslavice, auf dessen Grab Frau Slehová einen Blumenstrauß legte, den sie vom Festival mitbrachte.

S.a. Aufnahmen im Fotoalbum.


Anniversary April 2013 - Antonín Žváček

- CZ -

Před 106ti lety se narodil
Antonín Žváček,
"Král moravské polky".

Antonín Žváček
Antonín Žváček
1907-04-29 - 1981-09-04

Antonín Žváček - Jiřinčina


hraje
dechová hudba Žadovjáci
kapelník
Ladislav Svoboda

CD
"Žadovjáci hrají Antonína Žváčka"
natočeno ve studiu
Českého rozhlasu Brno
1998