Noty / Noten redesigned

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.

- DE -

In der Sektion noten.dechovka.eu habe ich zwei wichtige Änderungen vorgenommen. Das Verzeichnis hat eine neue Struktur, die sich nun nach Komponisten richtet.

Das Verzeichnis enthält nun Komponisten böhmischer Blasmusik, die ihre Werke unentgeltlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das Verzeichnis enthält zwei Arten von Informationen ...

a) einerseits konkrete Kompositionen zum Download und

b) Verweise auf kostenfreie Werke, die sich am Internet befinden ( Es können auch Verlage sein, die  u.a. auch kostenfreie Noten anbieten.
Ein E-Mail mit Verweisen genügt, um den Komponisten ins Verzeichnis afzunehmen ).

Das Verzeichnis enthät INSBESONDERE unentgeltlich zugängliche Kompositionen zum Download, die zur freien Distribution von ihren Autoren mit einer schriftlichen Zustimmung zur Veröffentlichung dem Portal www.dechovka.eu zur Verfügung gestellt wurden.  Ich lade alle Komponisten ein, sich an diesem Projekt, wenn auch nur teilweise, zu beteiligen. (Hier findet man das "Zustimmungs-Formular").

Eingesandte Kompositionen werden keiner Selektion unterzogen. Es wird zwischen etablierten, populären Komponisten und denen, die zur Gänze neu, unbekannt sind, nicht unterschieden.  Die Heimat der Autoren oder ihre Muttersprache ist hier gleichfalls ohne Belang.

Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, dass eine öffentliche Produktion des Notenmaterials einer Meldung bei den zuständigen Autoren-Schutzverbänden unterliegt.

Im Namen der Fans der böhmischen Blasmusik ein herzliches Dankeschön an alle Autoren, die ihr musikalische(s) Werk(e) der Community kostenlos zur Verfügung gestellt haben.